Kế hoạch SHCM theo cụm trường

PHÒNG GD&ĐT BẠCH THÔNG TRƯỜNG PTCS VŨ MUỘN   Số: 38/KH-PTCS CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc   Vũ Muộn, ngày 10 tháng 4 năm 2017   KẾ HOẠCH…

Góp ý cho dự thảo chương Trình GDPT

Thực hiện Công văn số 1413/SGDĐT-GDTrH ngày 21/8/2015 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc góp ý dự thảo Chương trình GDPT tổng thể, Trường PTCS Vũ Muộn đề nghị các cán bộ quản lý, giáo viên nghiên cứu và…

Tài liệu làm bài thu hoạch chính trị hè

MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ NHIỆM KỲ 2015 – 2020  MỤC TIÊU TỔNG QUÁT Tăng cường năng lực lãnh đạo của cấp ủy đảng, tiếp tục xây dựng huyện Bạch Thông trở thành vùng sản xuất hàng hóa; kinh tế phát triển toàn diện,…