Kế hoạch SHCM theo cụm trường

Tháng Tư 13, 2017 11:41 sáng

PHÒNG GD&ĐT BẠCH THÔNG

TRƯỜNG PTCS VŨ MUỘN

 

Số: 38/KH-PTCS

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Vũ Muộn, ngày 10 tháng 4 năm 2017

 

KẾ HOẠCH

SINH HOẠT CHUYÊN MÔN CỤM TRƯỜNG KHỐI TIỂU HỌC

NĂM HỌC 2016 – 2017

 

Căn cứ Công văn số 199/CV-GDĐT ngày 15 tháng 9 năm 2016 của phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Bạch Thông về việc Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ GDTH năm học 2016-2017;

Căn cứ Kế hoạch số 56/KH-PTCS ngày 19 tháng 9 năm 2016 của trường PTCS Vũ Muộn về việc thực hiện nhiệm vụ GDTH năm học 2016-2017,

Trường PTCS Vũ Muộn xây dựng kế hoạch sinh hoạt chuyên môn cụm trường khối Tiểu học năm học 2016 – 2017 như sau:

  1. Mục đích, yêu cầu:

Nâng cao chất lượng sinh hoạt chuyên môn trong trường tiểu học, tập trung vào thực hiện đổi mới phương pháp dạy học. Nâng cao chất lượng công tác quản lý, sinh hoạt chuyên môn, thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, chất lượng giáo dục tại đơn vị.

Việc tổ chức sinh hoạt chuyên môn theo cụm trường phải thực hiện nghiêm túc, mang lại hiệu quả thiết thực.

  1. Nội dung và hình thức

– Tổ chức dự giờ 02 tiết dạy học theo phương pháp “Bàn tay nặn bột” và 01 tiết dạy học Mĩ thuật theo phương pháp của Đan Mạch.

III. Thời gian, địa điểm và thành phần

– Thời gian: 13h30, ngày 18/4/2017.

– Địa điểm: Trường PTCS Vũ Muộn (trường chính).

– Thành phần: Cán bộ quản lý và giáo viên khối Tiểu học của 03 trường: PTCS Sỹ Bình, PTCS Vũ Muộn, PTCS Cao Sơn.

  1. Kế hoạch cụ thể:

– Chương trình buổi sinh hoạt:

+ 13h45 – 14h00: Khai mạc.

+ 14h00 – 15h15: Dự giờ 03 tiết lớp 3,4,5 (theo 03 nhóm).

+ 15h15 – 15h45: Thảo luận, rút kinh nghiệm (theo 03 nhóm).

+ 15h45 – 16h00: Giải lao.

+ 16h00 – 16h30: Tổng kết, thống nhất phương pháp.

– Giáo viên dạy minh họa tiết dạy:

+ Tiết 1 (14h00 – 15h10) Chủ đề: Ngày hội hóa trang – Mĩ thuật lớp 4. Vận dụng quy trình mĩ thuật: Vẽ biểu cảm. Áp dụng phương pháp dạy học Mĩ thuật theo phương pháp của Đan Mạch. GV dạy minh họa: Phạm Thanh Hùng.

+ Tiết 1 (14h00 – 15h00) Bài 48: Quả – Tự nhiên & Xã hội lớp 3. Áp dụng phương pháp Bàn tay nặn bột. GV dạy minh họa: Nông Thị Thơm.

+ Tiết 1 (14h00 – 15h00) Bài 29: Thủy tinh – Khoa học lớp 5. Áp dụng phương pháp Bàn tay nặn bột. GV dạy minh họa: Hà Thị Bàng.

+ Lưu ý: BGH các nhà trường phân công giáo viên âm nhạc, mĩ thuật dự giờ tiết mĩ thuật lớp 4; giáo viên dạy lớp 1,2,3 dự giờ Tự nhiên & Xã hội lớp 3; giáo viên dạy lớp 4,5 dự giờ khoa học lớp 5.

  1. KH sinh hoạt chuyên môn theo cụm trườngTổ chức thực hiện:

Trường PTCS Vũ Muộn chủ trì xây dựng kế hoạch, chuẩn bị các điều kiện cho buổi sinh hoạt chuyên môn cụm trường trình phòng GD&ĐT phê duyệt.

Các giáo viên tham gia dạy minh họa chuẩn bị chu đáo nội dung được phân công.

Trên đây là kế hoạch sinh hoạt chuyên môn cụm trường của trường PTCS Vũ Muộn năm học 2016-2017./.

 

Nơi nhận:

– Phòng GD&ĐT (báo cáo);

– Công đoàn Cơ sở (phối hợp);

– Lưu CMTH 03 trường (thực hiện);

– Lưu VT.

 

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

 

Lý Đức Liêm