Thông báo về việc thay đổi thời gian tổ chức ngày hội đọc năm 2017

Tháng Tư 13, 2017 9:34 sáng

Thời gian tổ chức ngày hội đọc năm 2007 của trường PTCS Vũ Muộn chuyển từ ngày 14/4/2017 sang ngày 17/4/2017. Nội dung, hình thức tổ chức, địa điểm, thời gian khai mạc được thực hiện theo kế hoạch số 34/KH-PTCS ngày31/3/2017 của trường PTCS Vũ Muộn.

Ban tổ chức ngày hội đọc năm 2017 xin trân trọng thông báo!