Tổ Chức

I. Ban giám hiệu:

1. Ông Đinh Kim Diện – Hiệu Trưởng.

2. Ông Lý Đức Liêm – Phó Hiệu Trưởng.

II. Tổ chuyên môn.

1. Tổ chuyên môn THCS.

– TTCM: Ông Hứa Văn Ngụy.

2. Tổ chuyên môn Tiểu học.

– TTCM: Bà Hoàng Thị Dư.

III. Các đoàn thể.

1. Công đoàn.

– Chủ tịch công đoàn: Ông Nguyễn Văn Thức.

2. Đoàn TNCS HCM.

– Bí thư chi đoàn: Ông Phạm Thanh Hùng.

3. Đội TNTP HCM.

– Tổng phụ trách Đội: Ông Phạm Thanh Hùng.